CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10 36M 38M 47M 55M 59M 76M 20/12 BÀN GIAO NHÀ

(theo thông báo ngày 20 tháng 12 bàn giao nhà)

Căn 36.16m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng  4   căn 20,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,         giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 14  căn 44,  ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,         giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 22,   ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng

TÒA CT10B:
Tầng 5 căn 20,    ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 8 căn 18,    ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,         giá gốc 10tr/m2   +  chênh thương lượng
Tầng 8 căn 20,    ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 11 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 42,  ban công Đông Nam, cửa Đông Bắc,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 29 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng

TÒA CT10C:
Tầng 10 căn 40,  ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,         giá gốc 10tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 12 căn 18,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,         giá gốc 10tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 23 căn 20,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 10tr/m2      +  chênh thương lượng

Căn 38.92m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh )

TÒA CT10B:
Tầng 19 căn 12,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,     giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 24 căn 26,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,     giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 08,  ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,   giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng

Căn 47.31m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 (thiết kế 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh. Có thể thiết kế thành 2pn)

TÒA CT10A:
Tầng 9 căn 30,    ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,     giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 12 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,     giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 15 căn 10,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,     giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 28,   ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 26 căn 30,   ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 10tr/m2    +  chênh thương lượng

Căn 55m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng 20 căn 40,  ban công Đông Bắc, cửa Đông Nam,  giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 18,  ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,       giá gốc 13tr/m2   +  chênh thương lượng

TÒA CT10B:
Tầng 10 căn 24,   ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,  giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 16 căn 22,   ban công Tây Nam, cửa Tây Bắc,      giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 19 căn 28,   ban công Đông Nam , cửa Tây Bắc,  giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 16,   ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,   giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 27 căn 32,   ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 12.5tr/m2   +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 28, ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,     giá gốc 11.5tr/m2   +  chênh thương lượng


TÒA CT10C:
Tầng 18 căn 06,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 20 căn 10,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 32,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 32,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 12.5tr/m2   +  chênh thương lượng

Căn 59.9m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( căn góc thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng 3 căn 26,    ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 4 căn 02,    ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,    giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 10 căn 26,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 18 căn 26,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,      giá gốc 13.39tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 28 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,      giá gốc 11.845/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 30 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Tây Nam,      giá gốc 10tr/m2          +  chênh thương lượng
Tầng 30 căn 16,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,   giá gốc 10.3tr/m2       +  chênh thương lượng

TÒA CT10B:
Tầng 4 căn 24,    ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 10 căn 24,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 15 căn 24,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 21 căn 24,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13.39tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 24 căn 14,  ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,  giá gốc 11.845tr/m2   +  chênh thương lượng
Tầng 27 căn 14,  ban công Tây Nam, cửa Đông Nam,  giá gốc 11.85tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 31 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,   giá gốc 10.3tr/m2       +  chênh thương lượng

TÒA CT10C:
Tầng 5 căn 02,    ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,   giá gốc 13.39tr/m2      +  chênh thương lượng
Tầng 24 căn 02,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,   giá gốc 11.875tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 26 căn 36,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 12.875tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 29 căn 36,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 11..845tr/m2   +  chênh thương lượng


Căn 76m2 Chung Cư Đại Thanh CT10 ( thiết kế 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh )

TÒA CT10A:
Tầng 25 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,    giá gốc 13tr/m2   +  chênh thương lượng

TÒA CT10B:
Tầng 2 căn 04,    ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,   giá gốc 12tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 12 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 14 căn 04,  ban công Tây Bắc, cửa Đông Nam,   giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng
Tầng 22 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13tr/m2    +  chênh thương lượng

TÒA CT10C:
Tầng 10 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 14 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 13tr/m2     +  chênh thương lượng
Tầng 25 căn 34,  ban công Đông Nam, cửa Tây Bắc,   giá gốc 11.5tr/m2  +  chênh thương lượng
Quý khách có nhu cầu vui lòng xin liên hệ:
TRUNG KIÊN : 0977. 079. 403  /  0944. 481. 137